ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเหตุ

ถ้าสมาชิกปริ้นใบคำขอกู้ต่างๆออกมาจากเว็บสหกรณ์ฯ กรุณาปริ้นหน้า 1 ของคำขอกู้เป็นสีต่างๆ ดังนี้

  1. เอกสารคำขอกู้สวัสดิการกระแสรายวัน หน้า 1 ให้ใช้สีเขียว
  2. เอกสารคำขอกู้สามัญ หน้า 1 ให้ใช้สีฟ้า
  3. เอกสารคำขอกู้หุ้น หน้า 1 ให้ใช้สีเหลือง
  4. เอกสารคำขอกู้วิทยฐานะ หน้า 1 ให้ใช้สีชมพู
  5. เอกสารคำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (วงเงิน 50,000) หน้า 1 ให้ใช้สีครีม
  6. เอกสารคำขอกู้สามัญ โครงการฯ และคำขอกู้อื่นนอกเหนือจากข้อ 1-5 หน้า 1 ให้ใช้สีขาวปกติ
  7. เอกสารคำขอกู้เพื่อชำระเงินเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก หน้า 1 ให้ใช้สีขาวปกติ