ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

วารสาร

Magazine

อ่านทั้งหมด..

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์

Report

ดูรายงานทั้งหมด..

ประธานกรรมการ

นายวิรัตน์ พุทธทองศรี

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการสหกรณ์

นายเอกพัฒน์ นิสีดา

ผู้จัดการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

Deposit Rate

ออมทรัพย์

ร้อยละ 2.55

ออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 3.20

สินทรัพย์ทวี

ร้อยละ 3.50

ประจำ 6 เดือน

ร้อยละ 2.95

ประจำ 12 เดือน

ร้อยละ 3.20

ประจำ 24 เดือน

ร้อยละ 3.40

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

Loan Rate

ร้อยละ 5.90/ปี