ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

วารสาร

Magazine

อ่านทั้งหมด..

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์

Report

ดูรายงานทั้งหมด..

ประธานกรรมการ

นายวิรัตน์ พุทธทองศรี

ประธานกรรมการ

ผู้จัดการสหกรณ์

นายเอกพัฒน์ นิสีดา

ผู้จัดการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

Deposit Rate

ออมทรัพย์

ร้อยละ 3.00

ออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 3.60

สินทรัพย์ทวี

ร้อยละ 4.25

ประจำ 6 เดือน

ร้อยละ 3.75

ประจำ 12 เดือน

ร้อยละ 4.00

ประจำ 24 เดือน

ร้อยละ 4.25

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

Loan Rate

ร้อยละ 6.50/ปี