ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

พันธกิจ

พันธกิจ

Mission

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงกำหนดพันธกิจไว้ดังนี้

        1.  ส่งเสริมการออมเพื่อความมั่นคงของสมาชิกและองค์กร

        2.  ดำเนินงานทางการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและศักยภาพของสหกรณ์

        3.  จัดสวัสดิการและการบริการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

        4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและใช้กระบวนการการบริหารที่ทันสมัยเหมาะสมกับองค์กร

        5.  สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการสหกรณ์

        6.  สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรและคุณภาพชีวิตของสมาชิก

        7.  บริหารจัดการทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

        8.  ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก