ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

History

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จดทะเบียนครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2503 มีชื่อว่า “สหกรณ์ครูเลย จำกัด สินใช้” เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือนสมาชิก ครั้งแรกจำนวน 409 คน ทุนดำเนินการ 11,780 บาท เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกของจังหวัดเลยที่ทำการอาศัยแผนกศึกษาธิการจังหวัดเลย และต่อมาได้ย้ายที่ทำการไปอาศัยอยู่กับส่วนราชการกับประธานสหกรณ์เสมอ

วันที่ 18 เมษายน 2512 เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด” ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511

พ.ศ. 2526 จัดซื้อที่ดินและอาคารเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น เลขที่ 217 ถนนเลย- ด่านซ้าย อำเภอเมืองจังหวัดเลย และในปีเดียวกัน กระทรวงการคลังให้การรับรองเป็นสถาบันการเงิน

พ.ศ. 2535 ได้รับอนุมัติงบประมาณให้จัดซื้อที่ดิน และก่อสร้างอาคาร ขนาด 2 ชั้น ห้องประชุมขนาดที่ให้บริการได้ 300 คน บนเนื้อที่ 9 ไร่ และเปิดทำการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2536 จนปัจจุบันพ.ศ. 2539 จัดตั้งกองทุน ส.ค.ส.1 และ ส.ค.ส 2 และก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด

พ.ศ. 2545 ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็น“สหกรณ์ต้นแบบ”ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

พ.ศ. 2548 เริ่มโครงการระดมเงินฝากในสถานศึกษาสำหรับสมาชิก และในสถานศึกษา ปัจจุบันมีสมาชิกทุกคนมีบัญชีเงินฝากสะสมรายเดือน และมีบัญชีเงินฝากประเภทนักเรียนนักศึกษาจำนวน 12,700 บัญชี

พ.ศ. 2552 ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย “สหกรณโครงการส่งเสริมการออมเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2552” เนื่องในวันสากลครั้งที่ 87