ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี

นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี  ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสหกรณ์ชั้นนำระดับประเทศที่มีความมั่นคง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริมการออมเพื่อความมั่นคงของสมาชิกและองค์กร
 2. ดำเนินงานทางการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและศักยภาพของสหกรณ์
 3. จัดสวัสดิการและการบริการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและใช้กระบวนการการบริหารที่ทันสมัยเหมาะสมกับองค์กร
 5. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขบวนการสหกรณ์
 6. สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรและคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 7. บริหารจัดการทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 8. ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก

 เป้าหมายสูงสุด

      สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและพึ่งตนเองได้ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก

 เป้าประสงค์  (Goal)

 1. บริหารจัดการสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 2. การบริการของสหกรณ์สร้างความประทับใจและประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
 3. ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 4. สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารจัดการของสหกรณ์

 

ค่านิยมร่วม (Core Values):  สหกรณ์มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด  ปี พ.ศ.2563 – 2567  ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1.  บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่ความมั่งคงที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์  :   สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาขององค์กรทั้งภายในและภายนอก

กลยุทธ์ 1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
กลยุทธ์ 2. วางแผนกำลังคน
กลยุทธ์ 3. บริหารจัดการพัสดุ
กลยุทธ์ 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลยุทธ์ 5. ปรับปรุงข้อบังคับระเบียบสหกรณ์
กลยุทธ์ 6. บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
กลยุทธ์ 7. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 8. การบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 9. แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก
กลยุทธ์ 10. สำรวจความพึงพอใจ
กลยุทธ์ 11. ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าประสงค์  :   บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานแก่องค์กร

กลยุทธ์ 1. พัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ 2. สร้างแรงจูงใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างระบบบริการทุกระดับประทับใจ

เป้าประสงค์  :  สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับริการ

กลยุทธ์ 1. จัดสวัสดิการครอบคลุม
กลยุทธ์ 2. จัดบริการที่ประทำใจ
กลยุทธ์ 3. พัฒนาระบบงาน
กลยุทธ์ 4. สารสนเทศเพื่อการบริการ
กลยุทธ์ 5. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์  :  สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ 1. วัสดุ  อุปกรณ์ให้เพียงพอ
กลยุทธ์ 2. พัฒนาระบบโปรแกรมงานพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ 3. ระบบฐานข้อมูล
กลยุทธ์ 4. พัฒนาบุคลากร

นโยบายภาพรวม

ด้วยความเชื่อมั่นว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด  เป็นสหกรณ์ชั้นนำในระดับประเทศที่มั่นคงพึ่งตนเองได้ สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  สหกรณ์ฯ จึงเป็นจุดมุ่งหมายให้สหกรณ์ฯ เติบโตคู่ไปกับการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรในทุกมิติรอบด้าน ทั้งสมาชิก พันธมิตรทางธุรกิจ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในเชิงธุรกิจ

สหกรณ์ฯ  มีนโยบายในการทำธุรกิจที่คำนึงถึงการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการดำเนินงาน โดยใช้การบริหารงานโดยมีสมาชิกเป็นหลักสำคัญ เน้นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี รวมถึงการคัดสรรข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ที่ดีรอบด้านอย่างต่อเนื่องให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกมีการวางแผนใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล เพื่อไม่ให้เกิด ภาระหนี้เกินความจำเป็น

ภายในองค์กร

สหกรณ์ฯ ได้มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี และความร่วมมือร่วมใจจากภายในองค์กรเป็นอันดับแรก รวมทั้งปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สหกรณ์ฯ จึงมุ่งปลูกฝังและมอบโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มกำลัง รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ดีและอุปกรณ์อันทันสมัยที่เอื้อต่อการทำงาน เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีมิตรภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัวของเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ ในฐานะที่สหกรณ์ฯ เป็นเสมือนสถาบันการเงินซึ่งให้บริการด้านการเงินสำหรับเฉพาะกลุ่มครู ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นฟันเฟืองหนึ่งในกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศ สหกรณ์ฯ จึงมุ่งพัฒนาสังคมจากสิ่งที่ใกล้ตัว ด้วยการสร้างองค์กรเพื่อการเรียนรู้ โดยเริ่มจากภายในองค์กรและส่งต่อสู่สังคมภายนอก เริ่มจากการมุ่งสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเยาวชนของชาติและการศึกษาเป็นหลัก เพื่อร่วมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทย และยังสามารถเติบโตและสร้างรายได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังมีนโยบายชัดเจนที่จะดำเนินธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบในเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคม

 

นโยบายภาครัฐ  สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นโยบายหลัก     รับผิดชอบต่อนโยบายของรัฐ พัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมสนับสนุนด้านขบบธรรมเนียมและประเพณี

แนวทางปฏิบัติ
1. นำส่งค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยตามกำหนดเวลา
2.ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย
3. ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
4. ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี การนำส่งภาษี การเรียกเก็บใบเสร็จที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. การจัดให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายหลัก  ส่งเสริมการบริการที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริตโปร่งใสให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจการของสหกรณ์
3. จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย

นโยบายด้านองค์กร

นโยบายหลัก     พัฒนาระบบการบริหาร ระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ โดยผลักดันให้มุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมภายในที่ดี

แนวทางปฏิบัติ
1. กำหนดแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ผิดต่อธรรมาภิบาล
2. จัดทำแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง

นโยบายด้านเจ้าหน้าที่สหกรณ์

นโยบายหลัก     สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และมุ่งเน้นส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่คุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางปฏิบัติ
1. จัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่เจ้าหน้าที่
2. จัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่
3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
4. วางแผนการพัฒนาเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

          เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด จึงกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

 1. สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีอย่างทั่วถึง
 2. จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์กรจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์กรข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องหาความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงานประจำวันและไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของสหกรณ์ คนใด กระทำการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
 3. คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผุ้บริหารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีฉบับนี้
 4. นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
 5. กำหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ