ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ส่งใบคำขอกู้ทุกประเภทกรุณาแนบ สำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้กู้ และค้ำ 1 ฉบับ

ส่งใบคำขอกู้ทุกประเภทกรุณาแนบ สำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้กู้ และค้ำ 1 ฉบับ

18/02/2020

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย ทุกท่าน

ถ้าสมาชิกท่านใดจะส่งใบคำขอกู้ ทุกประเภทกรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้กู้ และค้ำประกัน อย่างละ 1 ฉบับ นอกเหนือจากเอกสารคำขอกู้
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายสินเชื่อ

โทร 042-811149 , 042-812192 , 042832109 ต่อ 21