ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

สวัสดิการ

สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

 1. ทุนระดับก่อนประถมศึกษา 
 2. ทุนระดับประถมศึกษา 
 3. ทุนระดับมัธยมศึกษา
 4. ทุนระดับอุดมศึกษา

ดำเนินการระหว่างเดือน พฤษภาคม – เดือนสิงหาคม ของทุกปี

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

ผู้มีสิทธิขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นบุตรของสมาชิก หรือบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นบุตรสมาชิกที่มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ทางราชการรับรอง
 4. ไม่เคยรับทุนการศึกษาบุตรอื่นในปีที่ขอรับทุน
 5. บุตรสมาชิกรายใดที่เคยได้รับทุนแล้วจะไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนอีกเว้นแต่บุตรของสมาชิกในเขตกลุ่มนั้นได้รับทุนครบแล้วทุกรายแล้ว

สวัสดิการ ส.ค.ส.1,2 (เฉพาะสมาชิกในโครงการ)

 1. กองทุนสวัสดิการ ส.ค.ส. 1 เงิน 100,000 บาท
 2. กองทุนสวัสดิการ ส.ค.ส. 2 เงิน 100,000 บาท

เอกสารขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ ส.ค.ส.1,2 ประกอบด้วย

 1. สำเนาใบมรณะบัตรผู้ตาย (ให้เจ้าหน้าที่อำเภอเป็นผู้เซ็นต์รับรองสำเนาลายเซ็นต์ตัวจริง)
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ตาย
 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ประทับตาย)
 4. สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่าผู้ตาย (กรณีสมรส)
 5. บแจ้งตายจากผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/เขตเทศบาล/ด้านหลังผู้สันนิษฐานสาเหตุการตาย ให้ประทับตราหน่วยงาน (กรณีตายที่บ้าน)
 6. สำเนาแฟ้มประวัติเข้าการรักษาโรงพยาบาล พร้อมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่บ้าน)
 7. หนังสือรับรองการตายโรงพยาบาล พร้อมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
 8. ใบรายงานแพทย์บริษัทประกัน พร้อมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
 9. บันทึกประจำวันที่เกี่ยวกับคดีตำรวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
 10. หนังสือชันสูตรพลิกศพตำรวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
 11. สำเนาบัตรประชาชนทายาทผู้รับผลประโยชน
 12. สำเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับผลประโยชน์
 13. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล/ใบมรณะ/ทายาทผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)

หมายเหต : ุสหกรณ์ฯจำกัดสิทธิโดยทายาท จะต้องยื่นคำขอรับเงินภายใน 1 ปีหลังจากการเสียชีวิต


สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิกหรือคู่สมรสสมาชิก

 1. อายุสมาชิกน้อยกว่า 2 ปี ให้ได้รับเงิน 2,000 บาท
 2. อายุสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้ได้รับเงิน 3,000 บาท
 3. อายุสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ให้ได้รับเงิน 4,000 บาท
 4. อายุสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รับเงิน 5,000 บาท
 5. อายุสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงิน 10,000 บาท
 6. คู่สมรสของสมาชิกให้ได้รับสิทธิกึ่งหนึ่งของสมาชิกแต่ไม่เกิน 3,000 บาท
 7. สหกรณ์ฯจำกัดสิทธิโดยทายาท จะต้องยื่นคำขอรับเงินภายใน 180 วันหลังจากการเสียชีวิตเอกสารประกอบ ดังนี้
  7.1. สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต
  7.2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต (ประทับตรา ตาย)
  7.3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียชีวิต
  7.4. สำเนาทะเบียนสมรสผู้เสียชีวิต
  7.5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ขอรับเงิน
  7.6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับเงิน
  หมายเหตุ สหกรณ์ฯจำกัดสิทธิโดยทายาท จะต้องยื่นคำขอรับเงินภายใน 180 วันหลังจากการเสียชีวิต