ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

บริการด้านเงินฝาก

บริการด้านเงินฝาก

สหกรณ์มีการให้บริการรับฝากเงินอยู่ 4 ประเภท ดังนี้

  1. เงินฝากออมทรัพย์
  2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  3. เงินฝากประจำ
  4. เงินฝากสินทรัพย์ทวี

เงินฝากออมทรัพย์

การเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เปิดได้มากกว่าหนึ่งบัญชี โดยไม่จำกัดจำนวนเงินฝาก และฝาก–ถอน
เมื่อใดจำนวนเงินเท่าใดก็ได้

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดคงเหลือ และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้น
เข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ (ณ วันที่ 28 หรือ 29 กุมภาพันธ์ ของทุกปี)


เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ผู้ฝากรายหนึ่ง จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้มากกว่าหนึ่งบัญชี และจำนวนเงินฝากครั้งแรก ต้องไม่
ต่ำกว่า 1,000 บาท และจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
(เว้นแต่เงินฝากโครงการระดมเงินฝากในสถานศึกษาหรือโครงการอื่นใดที่มีลักษณะระดมเงินออม)

การถอนเงินฝากจะกระทำเมื่อใดก็ได้ หากมีการถอนเกินกว่าสองครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอน
เงินร้อยละ 1.5 ของเงินที่ถอน

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์จะคำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และสหกรณ์จะนำ
ดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินให้ทุกครึ่งปีทางบัญชีและวันสิ้นปีทางบัญชี (ณ วันที่ 28 หรือ 29 กุมภาพันธ์ ของสิ้นปี)


เงินฝากประจำ

ผู้ฝากรายหนึ่งจะเปิดบัญชีเงินฝากประจำได้มากกว่าหนึ่งบัญชี และเงินฝากประจำต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า
10,000 บาท หากต่ำกว่านี้สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการฝาก สำหรับเงิน
ฝากที่ถอนก่อนกำหนด โดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เท่าอัตราดอกเบี้ยประเภทออมทรัพย์ และต้อง
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน


เงินฝากสินทรัพย์ทวี

สมาชิกสหกรณ์ทุกคนต้องเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี และจำนวนเงินฝากครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100 บาท โดย
หักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากสินทรัพย์ทวี สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และนำดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นฝากให้เป็น
รายเดือนตามยอดเงินฝากคงเหลือ และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยที่ทบเป็นเงินต้นทุกเดือน และในวันสิ้นปีทางบัญชี
สหกรณ์จะปรับสมุดคู่ฝากให้สมาชิก สำหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกำหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ จะคำนวณ
ดอกเบี้ยให้เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ตามประกาศในขณะนั้น
ผู้ฝากเงินที่ไม่ถอนเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกำหนดไปอีก 30 วัน ก็เป็นอันถือว่า
ผู้ฝากตกลงฝากเงินต้นฝากพร้อมดอกเบี้ยไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม