ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

บริการด้านเงินกู้

บริการด้านเงินกู้

สหกรณ์บริการเงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ

 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 2. เงินกู้สามัญ
 3. เงินกู้พิเศษและเงินกู้ประเภทโครงการ

คุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ และต้องชำระเงินค่าหุ้น โดยหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่าย ต้นสังกัด
  อย่างน้อย 1 งวด
 2. ยื่นหนังสือขอกู้เงินต่อสหกรณ์ ตามแบบกำหนด
 3. ผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานให้รับรองตนเอง

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 1. สมาชิกทุกคนเปิดบัญชี ATM โดยใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉินผ่านตู้ ATM ของ บมจ.กรุงศรีอยุธยา และ ATM.POOL
 2. กำหนดวงเงินกู้หนึ่งเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
 3. ระยะเวลาชำระไม่เกิน 12 งวด หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของวงเงินกู้
 4. มีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือน

เงื่อนไขอื่น

 1. ถ้ายังมีหนี้เดิมคงเหลือต้องชำระโดยการหักกลบลบหนี้
 2. ยกเลิกการให้บริการผ่านเคาน์เตอร์โดยให้บริการผ่านระบบ ATM บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา และ
  ATM.POOL ของทุกธนาคารเท่านั้น

เงินกู้สามัญ

 • เงินกู้สามัญปกติวงเงินไม่เกิน1,600,000 บาท ระยะเวลาชำระไม่เกิน100 งวด
 • มีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ30 ของเงินได้รายเดือน และกรณีมีหนี้ตั้งแต่สองสัญญาขึ้นไป จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือน
 • มีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของวงเงินที่ขอกู้ยืม

หลักประกัน

 1. มีบุคคลค้ำประกัน 3 คน กรณีเงินกู้ไม่เกิน 800,000 บาท เงินกู้เกินกว่า 800,000 บาท ให้ใช้คนค้ำประกันเพิ่มตามอัตราส่วน 260,000 บาท/คน
 2. กรณีมีหุ้น 42% ของวงเงินกู้ให้ใช้คนค้ำประกัน 2 คน
 3. กรณีมีเงินค่าหุ้น 76% ของวงเงินกู้ใช้คนค้ำประกัน 1 คน
 4. สิทธิในการค้ำประกันไม่จำกัดจำนวนบุคคล ทั้งนี้จะต้องไม่เกินจำนวนบุคคลที่ค้ำประกันเงินกู้สามัญของตน และสมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ จะต้องมีบุคคลค้ำประกันที่เป็นข้าราชการไม่น้อยกว่า 1 คน
 5. กรณีใช้หุ้นค้ำประกันเงินกู้ สิทธิ์กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของวงเงินกู้ และส่งคืนเงินกู้ไม่เกิน 100 งวดหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 6. กรณีใช้เงินฝากค้ำประกันเงินกู้ สิทธิ์กู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝากที่มีในสหกรณ์ และส่งคืนเงินกู้ไม่เกิน100 งวด หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

การได้สิทธิกู้รอบใหม่

 1. ต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
 2. กรณีมีความจำเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ