ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด

Loei Teacher's Saving and Credit Cooperative Limited

เลขที่ 510 หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์กลาง 0-4281-1149, 0-4281-2192

โทรสาร 0-4283-2433

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย

เลขที่ 510 หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ 0-4281-1165 ,0-4281-1149

ร้องเรียน

Complain

หมายเลขติดต่อภายใน

Phone number

ผู้จัดการ : ต่อ 17

รองผู้จัดการ : ต่อ 22

ประชาสัมพันธ์ : ต่อ 11

ฝ่ายเงินทุน : ต่อ 12

ฝ่ายเทคโนโลยีฯ : ต่อ 13

ฝ่ายสำนักงาน : ต่อ 14

ฝ่ายบริหารเงิน : ต่อ 15

สหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย จำกัด : ต่อ 16

ฌาปนกิจครูไทย (ศูนย์เลย) สสอค. - สส.ชสอ. : ต่อ 19

ฝ่ายเร่งรัดและติดตามหนี้ : ต่อ 20

ฝ่ายสินเชื่อและสวัสดิการ : ต่อ 21

ฝ่ายบัญชี : ต่อ 23

ฌาปนกิจ (ครูเลย) สสอ.ครูเลย : ต่อ 24

นิติกร : ต่อ 25