ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

พันธกิจ

พันธกิจ

Mission

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงกำหนดพันธกิจไว้ดังนี้

พันธกิจที่ 1 – ระดมเงินออมเพื่อนำมาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 1. สมาชิกและสมาชิกสมทบฝากเงินเพิ่มขึ้น
 2. สามารถกำหนดผลตอบแทนเงินออมสูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
 3. มีระบบการบริหารการเงินการลงทุนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสูง

พันธกิจที่ 2 – จัดบริการทางการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและความสามารถของสหกรณ์

 1. เปิดให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกที่ครบวงจร
 2. มีการกำหนดเงื่อนไขการให้เงินกู้เพื่อให้สมาชิกใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์
 3. สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับต้นทุน
 4. มีการจัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอในการบริการทางการเงิน

พันธกิจที่ 3 – จัดสวัสดิการและบริการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสังคม

 1. เพิ่มจำนวนเงินการให้สวัสดิการสมาชิกที่มีอยู่และเพิ่มสวัสดิการประเภทใหม่ ๆ
 2. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกและเพื่อสังคม
 3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

พันธกิจที่ 4 – ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยเหมาะสม และสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกและสหกรณ์

 1. การพัฒนาโครงสร้างองค์กร และระบบบริหารบุคคล
 2. การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์เพื่อบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย
 3. มีการพัฒนาการกำหนดเวลามาตรฐาน การให้บริการทุกประเภท
 4. การเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถแก่กรรมการเจ้าหน้าที่ และสมาชิก
 5. การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
 6. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบ

พันธกิจที่ 5 – เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก

 1. การให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์ที่ทันสมัยแก่สมาชิก
 2. การส่งเสริมกิจกรรมผู้แทนสมาชิกและกลุ่มสมาชิกให้มีความเข้มแข็ง
 3. มีการพัฒนาระบบบริการสมาชิกสัมพันธ์
 4. มีการพัฒนาบริการและธุรกิจเสริม