ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครไทย จำกัด
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยจำกัดและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
มีการจดทะเบียนจัดตั้งตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์พ.ศ.2553ตามเอกสารใบสำคัญจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ทะเบียนเลขที่ลย.4200000125534 สมาคมฯ ทะเบียนเลขที่ ลย.71301/4โดยความร่วมมือของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
  แนวคิดการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ตั้งมาเกือบ 50 ปี ต่างก็มีโปรแกรมในการบริหารต่างกันเพื่อให้มีเอกภาพด้านการบริหารการเงิน เหมือนกัน
ควรมีโปรแกรมบริหารงานที่เหมือนกัน จัดหาโปรแกรมที่เทียบเท่าธนาคาร เป็น Nonbank ที่เทียบเท่า bank แนวทางการหาทุนที่จะทำได้คือการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยเพื่อรองรับการลงทุนที่นำเอากำไรมาร่วมกันพัฒนาระบบไอที ที่มีชุมนุมสหกรณ์เป็นศูนย์กลาง
2. พัฒนาระบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ให้สามารถโอนเงินเดือนสมาชิกในแต่ละเดือนฝากเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ได้
3. มีระบบ ATM ที่เป็นของสมาชิกเอง และเพียงพอในการ บริการ ฝาก-ถอนรองรับเงินด้านการศึกษาและพัฒนาเป็นธนาคารเพื่อการศึกษาต่อไป
4. เป็นองค์กรคู่กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
 
  วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือระหว่างสหกรณ์สมาชิกด้วยกันตามหลักการสหกรณ์
2. เพื่อสร้างโปรแกรมงานสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีความเป็นเอกภาพ เชื่อมโยงระบบได
3.

เพื่อวางเครือข่ายระบบ ATM ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ให้รองรับระบบการจ่ายเงินทุกประเภทผ่านสหกรณ์ รวมทั้งการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบนี้ด้วย

4. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ “ชุมนุมสหกรณ์”ซึ่งเป็น Non Bank. ให้เทียบเท่า Bank .
5. เพื่อเป็นองค์กรคู่กับ สสอท. และเป็นแหล่งเงินทุนให้สหกรณ์สมาชิก.
 
 
 
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่าน


แสดงสถานภาพสมาชิก
แสดงสถานะการเงินสมาชิก
หุ้น/เงินกู้/เงินฝาก
 
แสดงข้อมูลการค้ำประกัน
คำนวณเงินผ่อนชำระกรณี
กู้ใหม่
 
กรอกแบบฟอร์มคำขอต่างๆ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้   2553
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2552
ผลการดำเนินงาน ปัจจุบัน
 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 1 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 0-4283-2109  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com