Link> ชสอค.

Link> สสอค.

เดือน ก.ย. - ต.ค. 2556
 
085-6427165 ชสอค.
085-6461294 สสอท.
085-6433158 สสอท.
085-6429095 สสอท.
085-4624998 สสอท.
085-4612485 สสอท.
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
    
ประกาศสรุปรายงานกิจการประจำเดือน มีนาคม 2556
ประกาศขยายวงเงินกู้ฉุกเฉินและสวัสดิการ (กระแสรายวัน) ATM พ.ศ.2555
แบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน
ประกาศปฏิทินการอบรมสัมมนาสมาชิก ปี 2555
ประกาศแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเพื่อดำเนินกิจการแทนสหกรณ์
คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ชุดที่ 48-2555
ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีบัญชี 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศหลักเกณฑ์การเช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
ประกาศหลักเกณฑ์การเช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์และองค์กรเครือข่าย แต่ละตำแหน่ง
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์และองค์กรเครือข่าย
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ใบสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ และองค์กรเครือข่ายสหกรณ์
หลักเกณฑ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยจำกัด(ประเภทสมาชิกสมทบ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ สสอท. ปี 2554
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2554-2556
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ใน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
     
บริการด้านเงินฝาก บริการด้านเงินกู้ สวัสดิการสำหรับสมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ธรรมดา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ

4.00

ต่อปี
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.50
ต่อปี
เงินรับฝากออมทรัพย์สินทรัพย์ทวี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.00
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.00
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.50
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.00
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 36 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
2.50
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 48 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.50
ต่อปี
เงินกู้สวัสดิการศึกษา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.25
ต่อปี
เงินกู้สามัญ(ปกติ)
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.25
ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.25
ต่อปี
เงินกู้สวัสดิการกระแสรายวัน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.25
ต่อปี
เงินกู้โครงการเอื้ออาทร
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.25
ต่อปี
เงินกู้สามัญเอื้ออาทร
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.25
ต่อปี
เงินกู้เก้าสิบเปอร์เซ็นของหุ้น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.25
ต่อปี
เงินกู้โครงการวิทยฐานะ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.25
ต่อปี
 
ประมวลภาพ "สรุปรายงานกิจการ ปี 2557"
ประมวลภาพ ชุดที่ 1 ประมวลภาพ ชุดที่ 2 ประมวลภาพ ชุดที่ 3
     
 
ประมวลภาพ "สรุปรายงานกิจการ ปี 2556"
 
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่าน


แสดงสถานภาพสมาชิก
แสดงสถานะการเงินสมาชิก
หุ้น/เงินกู้/เงินฝาก
 
แสดงข้อมูลการค้ำประกัน
คำนวณเงินผ่อนชำระกรณี
กู้ใหม่
 
กรอกแบบฟอร์มคำขอต่างๆ
 
 
 
เงินกู้สามัญ
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สวัสดิการ
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สวัสดิการกระแส
รายวัน (ATM)
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สามัญเอื้ออาทร
(วงเงินกู้เดิม)
จ่ายทุกวันพฤหัสบดี
เงินกู้ปันผล
จ่ายทุกวันพุธ
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 0-4283-2109  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com