Link> ชสอค.

Link> สสอค.

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำกัด
 
 
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
    
 
- ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ปี2558
- ประกาศรับสมัครสมาชิกสมทบของ สมาคมฌาปนกิจฯ สสอ.ครูเลย
- ประกาศรายชื่อสมาชิก สสอ. ที่ไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ใน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
บริการด้านเงินฝาก บริการด้านเงินกู้ สวัสดิการสำหรับสมาชิก
 
เงินรับฝากออมทรัพย์ธรรมดา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ

3.75

ต่อปี
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.25
ต่อปี
เงินรับฝากออมทรัพย์สินทรัพย์ทวี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.00
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.00
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.25
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.75
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 36 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.00
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 48 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.40
ต่อปี
เงินกู้สวัสดิการศึกษา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.25
ต่อปี
เงินกู้สามัญ(ปกติ)
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.25
ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.25
ต่อปี
เงินกู้สวัสดิการกระแสรายวัน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.25
ต่อปี
เงินกู้โครงการเอื้ออาทร
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.25
ต่อปี
เงินกู้สามัญเอื้ออาทร
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.25
ต่อปี
เงินกู้เก้าสิบเปอร์เซ็นของหุ้น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.25
ต่อปี
เงินกู้โครงการวิทยฐานะ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
7.25
ต่อปี
 
 
ประมวลภาพ ปี 2559
 
 
ประมวลภาพ "สรุปรายงานกิจการ ปี 2557"
ประมวลภาพ ชุดที่ 1

ประมวลภาพ ชุดที่ 2

ประมวลภาพ ชุดที่ 3
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 0-4283-2109  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com