Link> ชสอค.

Link> สสอท.

เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2554
085-6427165 ชสอค.
085-6461294 สสอท.
085-6433158 สสอท.
085-6429095 สสอท.
085-4624998 สสอท.
085-4612485 สสอท.
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
"ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นร้อยละ 6.75 บาท/ปี เริ่ม 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป"
 
 
 
df ประกาศแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเพื่อดำเนินกิจการแทนสหกรณ์ sfdf
df คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด sfdf
df ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ชุดที่ 48-2555 sfdf
df ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีบัญชี 2555 sfdf
df ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์์
df ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
บัญชีจัดสรรค่าใช้จ่ายกีฬาหน่วยงานและกลุ่มสมาชิก ปี 2554
ประกาศหลักเกณฑ์การเช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์และองค์กรเครือข่าย แต่ละตำแหน่ง
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์และองค์กรเครือข่าย
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
บัญชีงบหน้าการจัดสรรเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2554
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เชิญประชุมสมาชิกเงินกู้โครงการสวัสดิการ สสอค.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ และองค์กรเครือข่ายสหกรณ์
  - ใบสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ และองค์กรเครือข่ายสหกรณ์
ขอความอนุเคราะห์จัดทำปฏิทินการประชุมสัมมนา
หลักเกณฑ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยจำกัด(ประเภทสมาชิกสมทบ
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ปี 2554
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันทำงานเป็นปกติ
ปรัิบลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ สสอท. ปี 2554
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2554-2556
  จำนวนสมาชิก
6,947 คน  
  จำนวนสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้
5,030 คน  
  เงินสด และเงินฝากธนาคาร คงเหลือ
191,050,647.61 บาท 
  เงินฝาก ในสหกรณ์อื่น
649,579,619.56 บาท 
  เงินให้กู้แก่สมาชิก คงเหลือ
7,773,204,776.45 บาท 
  หุ้นใน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
2,150,000.00 บาท 
  หุ้นในบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด
200,000.00 บาท 
  เงินรับฝาก
 
  ประจำ
847,491,642.99 บาท 
  ออมทรัพย์
52,292,217.36 บาท 
  ออมทรัพย์พิเศษ
1,114,617,986.82 บาท 
  สินทรัพย์ทวี
81,243,189.19 บาท 
  ทุนเรือนหุ้น
2,202,002,000.00 บาท 
  ทุนสำรอง
357,319,082.17 บาท 
  กำไรสุทธิ
106,722,472.22 บาท 
ไม่เพียงแต่ "ความพอใจ แต่เราให้คุณ "มั่นใจ" และ "สบายใจ"
เมื่อฝากเงินที่  "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำกัด"
ข่าวประชาสัมพันธ์ใน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
     
บริการด้านเงินฝาก บริการด้านเงินกู้ สวัสดิการสำหรับสมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ธรรมดา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ

4.00

ต่อปี
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.50
ต่อปี
เงินรับฝากออมทรัพย์สินทรัพย์ทวี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.00
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.00
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.50
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.00
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 36 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.25
ต่อปี
เงินรับฝากประจำ 48 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.50
ต่อปี
เงินกู้สวัสดิการศึกษา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
6.50
ต่อปี
เงินกู้สามัญ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
6.50
ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
6.50
ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
6.50
ต่อปี
 
ประมวลภาพ "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554"
 
 
ประมวลภาพ "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2554 "
 
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่าน


แสดงสถานภาพสมาชิก
แสดงสถานะการเงินสมาชิก
หุ้น/เงินกู้/เงินฝาก
 
แสดงข้อมูลการค้ำประกัน
คำนวณเงินผ่อนชำระกรณี
กู้ใหม่
 
กรอกแบบฟอร์มคำขอต่างๆ
 
เงินกู้สามัญ
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สวัสดิการ
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สวัสดิการกระแส
รายวัน (ATM)
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สามัญเอื้ออาทร
(วงเงินกู้เดิม)
จ่ายทุกวันพฤหัสบดี
เงินกู้ปันผล
จ่ายทุกวันพุธ
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 0-4283-2109  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com