สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
       
NEW!!!! หนังสือเชิญประชุมเชิญประชุมสัมมนา เรื่อง ” องค์กรคู่ เพื่อครูทั่วประเทศ ” 4 กค 53    
ประกาศสมาคมฯ!!! เรื่อง    หลักเกณฑ์การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย    
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ด่วน!!!    
NEW !!! หนังสือประชาสัมพันธ์ ไปหน่วยงาน ทั่วประเทศ    

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

   
ดาวน์โหลด เอกสารประชาสัมพันธ์ ที่นี่    
       
       
       
ดาวน์โหลด ระเบียบวาระประชุมใหญ่ครั้งแรก สสอท.    
รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ สสอท. NEW!!!    
ประกาศสมาคมเรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากและแจ้งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องประจำศูนย์ประสานงาน สสอท.    
ประกาศสมาคมเรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการศูนย์ประสานงาน สสอท. ประจำสหกรณ์    
ประกาศสมาคมเรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเพื่อดำเนินการแทนและให้มีผลผูกพันสมาคมประจำศูนย์ประสานงาน สสอท.    
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่าน


แสดงสถานภาพสมาชิก
แสดงสถานะการเงินสมาชิก
หุ้น/เงินกู้/เงินฝาก
 
แสดงข้อมูลการค้ำประกัน
คำนวณเงินผ่อนชำระกรณี
กู้ใหม่
 
กรอกแบบฟอร์มคำขอต่างๆ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้   2553
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2552
ผลการดำเนินงาน ปัจจุบัน
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 1 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 0-4283-2109  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com